Algemenen Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Jacky’s Bakery is een eenmanszaak, gevestigd te Alblasserdam, Begoniastraat 9, 2954 BC, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam, onder nummer: 75012707


Definities
1. Contractant: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Jacky’s Bakery wordt gesloten.
2. Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per elektronica mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Jacky’s Bakery.


Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van al onze transacties en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door Jacky’s Bakery schriftelijk is bevestigd en ondertekend door de directie.
2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.


Aanbieding en acceptatie
1. Alle offertes en prijsopgaven door, of vanwege Jacky’s Bakery gedaan, zijn vrijblijvend tenzij door Jacky’s Bakery schriftelijk of per e-mail uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
2. Een aanbieding of offerte, gedaan door Jacky’s Bakery, heeft een geldigheidsduur van 10 werkdagen, tenzij anders vermeld.
3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Jacky’s Bakery daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Jacky’s Bakery anders aangeeft.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Jacky’s Bakery niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Aanvang van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de aspirant contractant de door Jacky’s Bakery toegestuurde offerte/mail accepteert en/of het bestelformulier, ingevuld en voor akkoord ondertekend, retour stuurt, of anderszins, wanneer Jacky’s Bakery de contractant diensten ter beschikking heeft gesteld.
2. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.


Wijziging van de opdracht, meerwerk
1. De contractant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed,indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voorkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van contractant tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de Jacky’s Bakery in overleg met de contractant de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de contractant in rekening worden gebracht. De Jacky’s Bakery is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de contractant in rekening te brengen.
2. In afwijking van lid 1 zal Jacky’s Bakery geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Jacky’s Bakery kan worden toegerekend.


Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
1. Jacky’s Bakery voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Jacky’s Bakery het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Jacky’s Bakery verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.
3. Jacky’s Bakery aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met contractant is aangegaan.
4. Jacky’s Bakery is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Jacky’s Bakery is uitgegaan van door de contractant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Jacky’s Bakery kenbaar behoorde te zijn.
5. Jacky’s Bakery is een eenmanszaak en behoudt zich het recht voor om bij ziekte, letsel of zwaar wegende privé omstandigheden een bestelling te annuleren. In een dergelijk geval zal Jacky’s Bakery ten alle tijden haar uiterste best doen om een vervangende bakker te vinden om de opdracht over te nemen.


Duur en beëindiging
1. Jacky’s Bakery is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Beide partijen zijn in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.


Prijzen
1. Alle overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders is vermeld.
2. Waardevermindering der Nederlandse valuta alsmede prijsstijgingen welke zich voordoen tussen het tijdstip van de opdracht en de betaling geven ons het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.


Betalingsvoorwaarden
1. Na akkoord van de offerte ontvangt u van Jacky’s Bakery een factuur ter bevestiging van uw bestelling. Op deze factuur vind u het totaalbedrag van de bestelling en het bedrag wat dient te worden aanbetaald (afhankelijk van de grootte van de bestelling is dit ongeveer een derde tot de helft van het totaalbedrag) De aanbetaling dient uiterlijk 1 week na factuurdatum te zijn bijgeschreven op rekening NL40BUNQ2035441137 tnv Jacky’s Bakery te Alblasserdam onder vermelding van het factuurnummer. Het resterende bedrag dient uiterlijk één maand voor leverdatum te zijn voldaan.
2. Voor elke order met een levertijd van minder dan dertig dagen geldt dat de factuur per omgaande na het sturen van de factuur voldaan dient te worden maar altijd voor afleveren/ophalen indien de tijd tussen bestellen en ophalen korter is dan 14 dagen.
3. De betalingsverplichting van contractant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.
4. Indien orders door de klant geannuleerd worden, zal Jacky’s Bakery het betaalde bedrag niet restitueren.
5. Facturen kunnen uitsluitend via vooruitbetaling per bank voldaan worden.
6. Indien contractant niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan contractant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zal Jacky’s Bakery niet leveren. De betalingsverplichting blijft echter ten alle tijden bestaan.
7. Indien contractant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan contractant de bezwaren binnen 5 werkdagen na de factuurdatum aan Jacky’s Bakery kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Jacky’s Bakery een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
8. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van contractant niet worden ontvangen, brengt Jacky’s Bakery administratiekosten in rekening en wettelijke rente welke zal worden berekend vanaf het moment dat contractant in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De contractant is dan tevens incassokosten verschuldigd, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke.


Eigendomsvoorbehoud
Foto’s en ontwerpen/schetsen van taarten en/of sweets welke door Jacky’s Bakery zijn gemaakt blijven eigendom van Jacky’s Bakery. Foto’s en ontwerpen kunnen dus op elke wijze door Jacky’s Bakery gepubliceerd worden tenzij zonder toestemming de privacy wordt geschonden. Dit geldt ook voor deelnemers aan workshops die door Jacky’s Bakery gegeven worden. De deelnemer aan een workshop mag nimmer workshopmateriaal/opgedane informatie/recepten/geleerde technieken op enigerwijze aan derden doorgeven.


Aansprakelijkheid
1. Jacky’s Bakery is bij haar activiteiten soms afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Jacky’s Bakery weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Jacky’s Bakery kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Jacky’s Bakery of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Jacky’s Bakery.
2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Jacky’s Bakery slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Deze waarde heeft een maximum van de waarde van de opdracht.
3. Iedere aansprakelijkheid van Jacky’s Bakery voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
4. Contractant vrijwaart Jacky’s Bakery voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Jacky’s Bakery.
5. De contractant verstrekt Jacky’s Bakery tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht.
6. Contractant is aansprakelijk voor alle schade die Jacky’s Bakery mocht lijden ten gevolge van een aan contractant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
7. Wijzigingen in de gegevens van contractant dient contractant direct schriftelijk mede te delen aan Jacky’s Bakery. Als contractant dit niet doet, is contractant aansprakelijk voor eventuele schade die Jacky’s Bakery als gevolg daarvan lijdt.
8. In geval nakoming van onze leveringsverplichting door staking, overheidsmaatregelen, niet tijdige of niet behoorlijke werking/uitvoering van diensten door derden en/of andere omstandigheden, die Jacky’s Bakery niet hebben kunnen voorzien en waarop Jacky’s Bakery geen invloed hebben, redelijkerwijze niet van Jacky’s Bakery kan worden verlangd, zijn Jacky’s Bakery gerechtigd de oplevering gedurende een door ons te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.


Annuleren
1. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip dat de levering zal plaats vinden, zal de aanbetaling niet worden gerestitueerd
2. Bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip dat de levering zal plaats vinden dient de klant 50% van de factuur te voldoen
3. Bij annulering meer dan 1 maand voor het tijdstip dat de levering zal plaats vinden dient de klant 75% van de factuur te voldoen
4. Bij annulering minder dan 1 maand voor het tijdstip dat de levering zal plaats vinden dient de klant de gehele factuur te voldoen


Huren van materialen
Jacky's Bakery beschikt over diverse materialen die gehuurd kunnen worden. Hiervoor wordt een huurvergoeding gevraagd. De kosten van de huur kunnen per item verschillen. De huurprijs van materialen wordt steeds in de offerte genoemd. De materialen kunnen voor maximaal 5 dagen gehuurd worden. Voor elke extra dag wordt hetzelfde bedrag nogmaals en per dag in rekening gebracht. Jacky’s Bakery behoudt zich het recht voor om dit te verrekenen met de betaalde borg.


Borg op materialen
Contractant betaald ten alle tijden een borg voor geleende en/of gehuurde materialen. De hoogte van de borg wordt steeds in de offerte genoemd en kan per item verschillen in verband met de vervangwaarde. De borg wordt retour gestort op het bankrekeningnummer waar vandaan de factuur betaald is tenzij contractant schriftelijk anders aangeeft. De borg wordt enkel retour betaald indien de materialen onbeschadigd en compleet zijn ingeleverd. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het retourneren van de gebruikte materialen tenzij anders wordt afgesproken en dit schriftelijk (per email) wordt bevestigd door Jacky’s Bakery. Indien Jacky’s Bakery materialen zelf moet ophalen worden deze kosten aan contractant doorbelast. Jacky’s Bakery behoudt zich het recht voor om dit te verrekenen met de betaalde borg.


Overdracht van rechten en verplichtingen
Contractant is niet gerechtigd de rechten en/of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Jacky’s Bakery.


Klachten
1. Contractant dient ter zake van waarneembare gebreken direct bij levering mondeling of binnen 2 dagen schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Jacky’s Bakery vervalt.
2. Geringe niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, afwerking, kunnen nimmer een grond tot reclame opleveren.
3. Schade aan een taart ontstaan door seizoensomstandigheden zoals bv hoge/lage temperatuur, luchtvochtigheid, etc., kunnen tevens nimmer een grond tot reclame opleveren.
4. Een klacht schort de (betalings)verplichtingen van contractant niet op.
5. Het in behandeling nemen van een klacht wil niet zeggen dat Jacky’s Bakery deze beschouwen als tijdig of terecht.
6. Indien de wederpartij met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de reclame terecht is, zullen Jacky’s Bakery uitsluitend gehouden zijn de geleverde producten of diensten, waarop de reclame betrekking heeft, in overleg, voor onze rekening te vervangen, aangepast of vergoed.
7. Over smaak valt niet te twisten maar mocht de smaak of toestand van de taart en/of sweets niet orde zijn dan dient contractant de taart en/of sweets per omgaande aan Jacky’s Bakery te overhandigen zodat nagegaan kan worden of de klacht terecht is. Een klacht over een taart die bijna op is, zal niet in behandeling genomen worden.


Wijziging van de voorwaarden
1. Jacky’s Bakery behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Een wijziging in de voorwaarden zal altijd resulteren in een datum wijziging van de versie (zie titel)
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien contractant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.


Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Jacky’s Bakery en contractant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; ook indien contractant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.